Sommarøy

← Tilbake til boliger

Sommarøy

Sommarøy

Se i kart

Prisantydning:

kr 1 690 000

Tomt ca. 4,5 mål på Sommarøy!

Prisantydning:

kr 1 690 000

Omkostninger:

kr 43 420

Totalpris:

kr 1 733 420

Robin Iversen Martinsen

Robin Iversen Martinsen

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Boligtype:

Tomter

Tomt:

4498 m² (eiet)

Kort om eiendommen

Spennende mulighet på Sommarøy, som er kjent for sine fantastiske og naturskjønne omgivelser og trivelige bomiljø - både for fastboende og turister. Tomten er på 4498 m2 og ligger i krysset Nordjordvegen / Hillesøyvegen. Dersom tomten skal bebygges i sitt fulle potensial, for eksempel som boligfelt, må ny reguleringsplan for området utarbeides. Dette må en eventuell kjøper ta ansvar for. Selger har vært i forhåndsdialog med både Tromsø kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune angående mulig utbygging av tomten. Brev og referater ligger vedlagt komplett salgsoppgave som kan lastes ned. Ta gjerne kontakt med megler ved spørsmål! Besiktigelse av tomten kan gjøres av interessenter uten nærmere avtale.

Beliggenhet

Parsellen er beliggende i krysset Nordjordvegen og Hillesøyvegen. på Sommarøy. Det er naturligvis svært kort avstand til Sommarøy Hotel som ligger på Hillesøy, kroa og Sommarøy camping. Kjøretid fra Tromsø by er rett i overkant av 1 time, med ca. 55 kilometer vegstrekning.
Sommarøya og område rundt kan tilby fantastisk natur med rike muligheter for fiske, havpadling og populære fjellområder. Området er også kjent for sine flotte strender.

Tomt

Tomt på ca 4,5 mål i krysset Nordjordvegen / Hillesøyveg for salg. Tomten er naturtomt og er å karakterisere som en rå tomt. Det foreligger ikke opplysninger om veg, vann og avløpsforhold. Kjøper må selv utvikle eiendommen, herunder utarbeidet detaljregulering.
I salgsoppgave ligger det referat fra forhåndskonferanse hos Tromsø kommune, samt uttalelse fra Troms og finnmark fylkeskommune vedrørende vurdering av kulturminner.

Bebyggelse

Hovedsakelig spredd småhusbebyggelse i området.

Adkomst

Adkomst via Hillesøyveg.

Boligselgersforsikring

Selger har valgt å ikke tegne boligselgerforsikring i forbindelse med salget.

Overtakelse

Eiendommen overleveres etter avtale. Spesifiser ønsket overtakelsesdato i kjøpetilbud.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges som den er eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jfr avhendingsloven § 3-10 (1). Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers egenandel / egenrisiko ), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.


Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper* selges eiendommen som den er .

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har likevel mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema (budskjema finnes også i salgsoppgaven).

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Vedlegg til salgsoppgaven

Reguleringskart.
Matrikkelkart.
Referat fra forhåndskonferanse Tromsø kommune.
Svar fra Troms og Finnmark fylkeskommune vedrørende kulturminnregistrering.

Omkostninger

ved kjøp til prisantydning. Omkostningene fordeler seg som følger:
2,5 % av kjøpesummen i dokumentavgift til staten. Tinglysningsgebyr for skjøte, kr. 585,-. Evt. gebyr for pantedokument, kr. 585,- pr. pant.

Matrikkelinformasjon

  • Gårdsnr: 189
  • Bruksnr: 279
  • Kommunenr: 5401
Robin Iversen Martinsen

Robin Iversen Martinsen

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Hjem Eiendomsmegling v/ eiendomsmegler Robin I. Martinsen presenterer tomt på Sommarøy!
Hjem Eiendomsmegling v/ eiendomsmegler Robin I. Martinsen presenterer tomt på Sommarøy!
Oversiktskart tomteparsell
Oversiktskart tomteparsell
Oversiktkart. Framover ser man Hillesøy, tomten er nede til høyre.
Oversiktkart. Framover ser man Hillesøy, tomten er nede til høyre.
Visningspåmelding
Visningspåmelding
Mot Kvaløya.
Mot Kvaløya.
Områdebilde.
Områdebilde.
Områdebilde.
Områdebilde.
Oversikt over tomten sett mot Kvaløya.
Oversikt over tomten sett mot Kvaløya.
Idylliske omgivelser i området.
Idylliske omgivelser i området.