Grimsbyvegen 37

← Tilbake til boliger

Grimsbyvegen 37

Tromsø

Se i kart

Prisantydning:

Solgt!

155 m²

3 soverom

Enebolig med barnevennlig beliggenhet * Nært UNN/UIT/Charlottenlund

Robin Iversen Martinsen

Robin Iversen Martinsen

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Boligtype:

Enebolig

Eierform:

Eier (Selveier)

Primærrom:

150 m²

Bruksareal:

155 m²

Soverom:

3

Rom:

2

Etasje:

2

Byggeår:

1966

Energimerking:

F

Tomt:

516 m² (eiet)

Kort om eiendommen

Enebolig med behov for oppgradering. Flott vestvendt beliggenhet med en romslig tomt. Eiendommen ligger nesten på toppen av øya med svært kort avstand til Tromsømarka og Charlottenlund. Boligen inneholder stue, ekstra rom (kontor etc), kjøkken, 2 soverom og bad i 1. etasje. I u. etasje er det et romslig rom som kan benyttes til soverom eller kjellerstue. Flere boder og vaskerom. Stort oppholdsareal med blant annet barløsning. Boligen har en sjarmerende egenskap i sin retro stil, det har ikke vært gjort større endringer i boligen siden den var bygget. Her er muligheten for å sette sitt preg på oppussingen - alt før innflytting eller litt etter litt. Barn som flytter inne her, har Prestvannet skole som krets. Boligen ligger innenfor sone 1 i bomringen.

Velkommen til hyggelig visning!

Beliggenhet

Bolig med sentral og god beliggenhet i Grimsbyvegen med nærhet til UNN/UIT, sentrum, gode bussforbindelser og Tromsømarka hvor man finner lysløype vinterstid og utallige turstier sommerstid.

Innhold

1. etasje:
Vindfang , bad , gang , soverom , soverom 2, kjøkken , stue og kontor.
Utgang til vestvendt balkong fra stue.

0. etasje:
Gang , kjellerstue, vaskerom , kontor/bod , kjellerstue m/sovealkove og bod.

Tomt

Skrånende tomt fallende mot øst. Pent opparbeidet med plen, gjerde og beplantinger. Brosteinbelelagt adkomst og parkering. Flaggstang på tomt.

Bebyggelse

Hovedsakelig småhusbebyggelse i området rundt.

Byggemåte

Beskrivelse ifølge tilstandsrapport, utarbeidet av takstmann Rune Strandskog:

Taktekking som malt metalltekke. Antatt å være fra slutten av 80- tallet. Eldre takrenner og nedløp av plast fra ulike årstall. Snøfangere på begge sidene av tak.

Veggkonstruksjon i 4" bindingsverk antatt isolert. Utvendig kledd med stående bordkledning, innvendig kledd med plater. Gavlvegger ført opp i hulblokkstein av betong. Utvendig pusset og malt.

Saltakkonstruksjon i tre som w- takstoler. Undertak av tre. Isolert med glassvatt fra byggeår. Over stue/kjøkkendel er det tilleggsisolert med 10 cm Rockwool.

Vinduer som malte trevinduer med 2- lags isolerglass. I all hovedsak eldre vinduer fra slutten av 70 - tallet og midten av 80- tallet. Ytterdør i tre uten glassfelt. Nyere balkongdør med glassfelt.

Balkong med terrassebord og malt rekkverk. Rom under balkong er innkledd og brukes til lagring av redskaper mv. Adkomst og parkering samt gangareal ved bolig med belegningsstein.

Standard

Eldre standard i boligen, med behov for oppgraderinger. Se for øvrig tilstandsrapport vedlagt komplett salgsoppgave for beskrivelse.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte varmekilder, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.
Elektrisk oppvarming og fast brensel. Det er montert vedovn i stuen 1. etasje. Varmepumpe montert.

Adkomst

Eiendommen har adkomst via offentlig veg eller gate.

Parkering

God parkering på tomten.

Boligselgersforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Anticimex Forsikring AB NUF (org.nr. 984 735 049), som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen trer i kraft fra det tidspunkt budaksept foreligger, dog maksimalt 12 måneder før overtagelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til kroner 12.000.000,-. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen.
Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan fås ved henvendelse til megler. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid".

Det anbefales derfor å reklamere umiddelbart/ snarest mulig. Reklamasjoner meldes Claims Handling AS (claims-handling.no/skademelding/) som vil saksbehandle disse på vegne av selger. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egenhånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Overtakelse

Eiendommen overleveres etter avtale. Spesifiser ønsket overtakelsesdato i kjøpetilbud.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges som den er eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jfr avhendingsloven § 3-10 (1). Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers egenandel / egenrisiko ), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.


Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper* selges eiendommen som den er .

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har likevel mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Adgang utleie

Ingen restriksjoner vedrørende utleie

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema (budskjema finnes også i salgsoppgaven).

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Vedlegg til salgsoppgaven

Takst/tilstandsrapport
Selgers egenerklæring
Grunnkart
Reguleringsplankart
Side 1 av energimerkingen. Ta kontakt med megler for komplett energimerking.
Tilgjengelige bygningstegninger, bygningsdata, bestemmelser til aktuelle reguleringsplaner fås hos megler. Salgsoppgaven er ikke å anse som komplett uten alle vedlegg.

Ansvarlig megler

Robin I. Martinsen

Fasiliteter

 • Balkong/Terrasse
 • Barnevennlig
 • Bredbåndstilknytning
 • Hage
 • Offentlig vann/kloakk
 • Parkett
 • Peis/Ildsted
 • Rolig
 • Sentralt
 • Utsikt
 • Turterreng

Omkostninger

ved kjøp til prisantydning. Omkostningene fordeler seg som følger:
2,5 % av kjøpesummen i dokumentavgift til staten. Tinglysningsgebyr for skjøte, kr. 585,-. Evt. gebyr for pantedokument, kr. 585,- pr. pant. Evt. boligkjøperpakke IF kr.12 650,- for boliger under 230 kvm BRA og kr. 14 650,- for boliger over 230 BRA (valgfritt).

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 119
 • Bruksnr: 2064
 • Kommunenr: 5401
Robin Iversen Martinsen

Robin Iversen Martinsen

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Romslig stue med store vindusflater mot vest.
Romslig stue med store vindusflater mot vest.
Hjem eiendomsmegling v/ eiendomsmegler Robin I. Martinsen presenterer Grimsbyvegen 37!
Hjem eiendomsmegling v/ eiendomsmegler Robin I. Martinsen presenterer Grimsbyvegen 37!
God adkomst, steinbelagt.
God adkomst, steinbelagt.
Visningspåmelding
Visningspåmelding
Romslig stue med vedovn.
Romslig stue med vedovn.
Varmepumpe montert. Kort avstand til friområdene og Charlottenlund.
Varmepumpe montert. Kort avstand til friområdene og Charlottenlund.
Stue og rett fram, ekstra stue. Opprinnelig soverom.
Stue og rett fram, ekstra stue. Opprinnelig soverom.
Spisekrok ved kjøkken.
Spisekrok ved kjøkken.
Kjøkken.
Kjøkken.
Kjøkken.
Kjøkken.
Badrom.
Badrom.
Entre.
Entre.
Soverom.
Soverom.
Det er 2 soverom på 1. etasje.
Det er 2 soverom på 1. etasje.
Soverom 1. etasje.
Soverom 1. etasje.
Kjellerstue / Soverom.
Kjellerstue / Soverom.
Sovealkove med skyvedører.
Sovealkove med skyvedører.
Oppholdsrom i kjelleretasje med barløsning.
Oppholdsrom i kjelleretasje med barløsning.
Vaskerom i kjelleretasje.
Vaskerom i kjelleretasje.
Kontor/bod i kjelleretasje.
Kontor/bod i kjelleretasje.
Romslig vestvendt balkong med utgang fra stue.
Romslig vestvendt balkong med utgang fra stue.
Takoverbygget inngangsparti.
Takoverbygget inngangsparti.
Grimsbyvegen 37 - 2D - u. etasje.
Grimsbyvegen 37 - 2D - u. etasje.
Grimsbyvegen 37 - 2D - 1. Etasje.
Grimsbyvegen 37 - 2D - 1. Etasje.
Grimsbyvegen 37 - 2D - Begge etasjer.
Grimsbyvegen 37 - 2D - Begge etasjer.
Grimsbyvegen 37 - 3D - 1. Etasje.
Grimsbyvegen 37 - 3D - 1. Etasje.
Grimsbyvegen 37 - 3D - U. Etasje.
Grimsbyvegen 37 - 3D - U. Etasje.
Grimsbyvegen 37 - 3D - Begge etasjer.
Grimsbyvegen 37 - 3D - Begge etasjer.