Hytte på Vestpynten

← Tilbake til boliger

Hytte på Vestpynten

Longyearbyen

Se i kart

Prisantydning:

Solgt!

71 m²

1 soverom

Sjelden mulighet! Koselig hytte et steinkast fra sjøkanten! Nydelig utsikt. Kjørevei helt frem | Fiber

Einar Storhaug

Einar Storhaug

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Boligtype:

Hytte

Eierform:

Eier (Selveier)

Primærrom:

45 m²

Bruksareal:

71 m²

Soverom:

1

Rom:

2

Etasje:

1

Byggeår:

1996

Tomt:

999 m²

Kort om eiendommen

Velkommen til Vestpynten og denne koselige hytta.
Eiendommen består av hytte og anneks/bod.
Sjeldent flott beliggenhet på nederste rekke med sjøen som nærmeste nabo.
Her er det innlagt fiber og du har kjørevei helt frem.

Her kan du nyte det storslåtte landskapet med nydelig utsikt mot Isfjorden, Hiorthamn, Revneset m.m.
Ca. 15 minutters kjøring inn til Longyearbyen og det er enkel adkomst med scooter.

Hytta består av 2 soverom, stue, kjøkken, toalettrom, spiskammer, vindfang og gang.

- Velkommen på visning!

Beliggenhet

Hytta er plassert på nedsiden av veien på Vestpynten.
Fantastisk utsikt mot Isfjorden og Nordfjorden. Nydelig natur og umiddelbar tilgang til sjøen.
Eiendommen er plassert ca. 7.5km fra Longyearbyen og det er vei helt frem.

Innhold

1. etasje; inngangsparti, bod, toalettrom, soverom, stue og kjøkken.
Ute; anneks/bod

Tomt

Tomten er punktfestetomt og er i all hovedsak råtomt som ikke er opparbeidet utover adkomst til hytta.
Arealet er antatt.

Bebyggelse

Bebyggelsen preges va fritidseiendommer.

Byggemåte

Utdrag fra tilstandsrapport utført av Per Steinar Skoglund;

- Hytta;

* Veggkonstruksjon
Veggene har tømmerkonstruksjon. Fasade/kledning har tømmer.

* Takkonstruksjon/Loft
Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon.

* Vinduer
Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass.

* Dører
Bygningen har beiset hovedytterdør.

Anneks;

*Beskrivelse
Uthus/sjå: 26 m² som tidligere var hytte .
Fundamenter av svillstokker. Vegger med bindingsverk, utvendig kledd med stående villmarkspanel.
Saltak med taktro og tekke av papp. Koplet vinduer med sprosser. Ytterdør.
Innvendig med gulv av bord med vinylbelegg, vegger og himling med trepanel.
Redusert takhøyde

- For mer informasjon henvises det til tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven.

Takstmann har angitt 5 TG2 og 1 TG3 i sin
tilstandsrapport;

TG3 - gjelder utvendig trapp da det er manglende
rekkverk.
TG2 - Taktekking; mer en halvparten av forventet
brukstid er oppbrukt.
TG2 - Det er manglende tilfredstillende adkomst for
feier og det mangler snøfangere på deler eller hele
taket.
TG2 - Rekkverk er for lavt på terrasse.
TG 2- Målt høydeforskjell på 15mm i hele rommet.
TG 2 - El-anlegg fra byggeår med åpen løsning.

Standard

OVERFLATER:
Innvendig er det gulv av furu. Veggene har trepanel. Innvendige tak har trepanel.

KJØKKEN
Kjøkken i furu med over- og underskap.
Oppvaskmaskin, komfyr og kjø/frys
Grovkjøkken med utslagsvask og avløp til bøtte.

Oppvarming

Elektrisk og vedfyring

Adkomst

Enkel adkomst via kjørevei helt til oversiden av eiendommen.

Parkering

Det er mulighet for å parkere langs veiskulder i overkant av eiendommen.

Boligselgersforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Anticimex Forsikring AB NUF (org.nr. 984 735 049), som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen trer i kraft fra det tidspunkt budaksept foreligger, dog maksimalt 12 måneder før overtagelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til kroner 12.000.000,-. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen.
Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan fås ved henvendelse til megler. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid".

Det anbefales derfor å reklamere umiddelbart/ snarest mulig. Reklamasjoner meldes Claims Handling AS (claims-handling.no/skademelding/) som vil saksbehandle disse på vegne av selger. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egenhånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Overtakelse

- Etter avtale.
Angi ønsket overtakelse i et eventuelt bud.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges som den er eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jfr avhendingsloven § 3-10 (1). Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers egenandel / egenrisiko ), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.


Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper* selges eiendommen som den er .

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har likevel mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Adgang utleie

Det er restriksjoner hva gjelder utleie av fritidseiendom på Svalbard.
For å kunne leie hytte må du enten være fast beboer på Svalbard, eller ha sterk tilknytning til stedet.
- Spør megler om mer informasjon rundt dette.

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema (budskjema finnes også i salgsoppgaven).

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Diverse

Jfr. Lokalstyre ligger eiendommen innenfor skredsone 1/1000.
Selger har innhentet egen skredvurdering (vedlagt i salgsoppgaven) fra Multiconsult som sier at eiendommen er plassert i et område hvor årlig nominell sannsynlighet er mindre enn 1/5000 og tomta tilfredsstiller kravet til sikkerhet mot skred for sikkerhetsklasse S1, S2 og S3 gitt i TEK-17.
Henvend deg til megler ved behov for mer informasjon.

Fasiliteter

 • Bilvei frem
 • Bredbåndstilknytning
 • Peis/Ildsted
 • Rolig
 • Utsikt
 • Innlagt strøm
 • Turterreng

Omkostninger

585,- for tinglysning av skjøte
585,- for tinglysning av pantedokument i forbindelse med etablering av lån
1.575,- for godkjenning fra NFD (Nærings- og Fiskeridepartementet)

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 22
 • Bruksnr: 527
 • leasehold_unit_number: 28
 • Kommunenr: 2100
Einar Storhaug

Einar Storhaug

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Velkommen til Vestpynten og denne sjeldne muligheten! Presentert av Hjem Eiendomsmegling ved partner/megler Einar Nyland-Storhaug
Velkommen til Vestpynten og denne sjeldne muligheten! Presentert av Hjem Eiendomsmegling ved partner/megler Einar Nyland-Storhaug
Eiendommen består av hovedhytte og anneks/utebod
Eiendommen består av hovedhytte og anneks/utebod
Eiendommen er plassert ca. 7.5km fra Longyearbyen på vei mot Bjørndalen
Eiendommen er plassert ca. 7.5km fra Longyearbyen på vei mot Bjørndalen
Visningspåmelding
Visningspåmelding
Fantastisk beliggenhet med uhindret utsikt
Fantastisk beliggenhet med uhindret utsikt
Velkommen inn! - Det første som møter deg er denne gangen som leder til bod, toalett og til stua
Velkommen inn! - Det første som møter deg er denne gangen som leder til bod, toalett og til stua
Her er det plass til å henge av seg
Her er det plass til å henge av seg
Koselig stue med god takhøyde
Koselig stue med god takhøyde
Fin plass til møblement
Fin plass til møblement
Vinduer mot sjøen og i retning Bjørndalen
Vinduer mot sjøen og i retning Bjørndalen
Koselig og fin vedfyring skaper uovertruffen hygge! Et must i hyttene på Svalbard!
Koselig og fin vedfyring skaper uovertruffen hygge! Et must i hyttene på Svalbard!
Dagligstue og kjøkken er delvis adskilt
Dagligstue og kjøkken er delvis adskilt
På kjøkkenet finner du plass til spisebord
På kjøkkenet finner du plass til spisebord
Enkel plassbygd innredning med fin benkeplass
Enkel plassbygd innredning med fin benkeplass
Gaddkomfyr. Ventilator med utblås gjennom vegg
Gaddkomfyr. Ventilator med utblås gjennom vegg
Soverommet er plassert bak kjøkkenet
Soverommet er plassert bak kjøkkenet
Her finner du plass til både lagring og dobbeltseng
Her finner du plass til både lagring og dobbeltseng
Enkelt toalettrom
Enkelt toalettrom
I tillegg til hytta medfølger det et anneks som i dag brukes som kombinert hundegård og lagringsplass
I tillegg til hytta medfølger det et anneks som i dag brukes som kombinert hundegård og lagringsplass
Vestpynten! - Du fikk litt lyst? - Velkommen på visning!
Vestpynten! - Du fikk litt lyst? - Velkommen på visning!