Norheim Terrasse - Leilighet 3E-05-S

← Tilbake til boliger

Norheim Terrasse - Leilighet 3E-05-S

Tromsø

Se i kart

Prisantydning:

kr 5 035 000

59 m²

2 soverom

Nyoppført hjørneleilighet - Garasjeplass - Innglasset balkong - Kort tid til ferdigstillelse! - Salg av kontraktposisjon

Prisantydning:

kr 5 035 000

Omkostninger:

kr 35 786

Totalpris:

kr 5 070 786

Felleskostnader/mnd:

kr 2 000

Robin Iversen Martinsen

Robin Iversen Martinsen

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Boligtype:

Leilighet

Eierform:

Eier (Selveier)

Primærrom:

59 m²

Bruksareal:

59 m²

Soverom:

2

Rom:

3

Etasje:

4

Byggeår:

2023

Tomt:

4053 m² (eiet)

Kort om eiendommen

Varslet overtakelse 22. november!

Beliggende i nyetablerte Norheim - sørvest på Tromsøya. Leiligheten er lokalisert i lamell sør, i øverste etasje mot nordøst. Flott beliggenhet, skjermet med utsyn mot de idylliske friarealene. Samtidig fin utsikt mot vest fra balkong som også runder litt mot sør. Her er noen av de mange kvalitetene ved prosjektet:

- Vannbåren varme og varmtvann fra fellesanlegg.
- God innvendig standard og bygget etter TEK-17.
- Heis og garasjeplass.
- Innglasset balkong.
- 1-stavs eikeparkett.
- Kjøkken med integrerte hvitevarer.
- Sykkelparkering.
- Helsparklet vegg m/ listefritt mot himling.

Salget er på vegne av en kjøper i prosjektet og går som salg av kontraktposisjon. Nærmere informasjon og kopi av kontrakt som selges, ligger vedlagt komplett salgsoppgave!

Beliggenhet

Eiendommen ligger svært fint til på sør-Tromsøya og vestsiden med gode sol- og lysforhold. Kort avstand til Fagereng skole, flere barnehager, dagligvareforretning (Kiwi), Bak-Olsen skianlegg, lysløypa og Tromsøyas friarealer. Treningssenter like sør for området. Bussholdeplass like nedenfor ved Kvaløyvegen og bussene har hyppige avganger med godt rutenett. Leiligheten ligger i 5. etasje i lavblokk, med utsyn mot de flotte omgivelsene og Tromsømarka.

Innhold

4. etasje (plan 5):
Entre, stue, 2 soverom, badrom/vask. I tillegg er det innglasset balkong på ca. 15m2. Denne er ikke inntatt i oppgitt BRA.

Tomt

Ifølge Peab Utvikling er det planlagt totalt 80 boliger på eiendommen. Oppgitt tomteareal ifølge opplysninger fra utbygger.

Bebyggelse

Det lokale utbyggingsområde består av hovedsakelig rekkehus og enebolig, samt dette terrassebygget som vil inneholde 80 boenheter.

Byggemåte

Se vedlagt leveransebeskrivelse utarbeidet av utbygger.

Standard

Generell beskrivelse. Se også leveransebeskrivelse, samt romskjema vedlagt komplett salgsoppgave.

Kjøkken med integrerte hvitevarer:
Kjøkken leveres iht. tegninger fra kjøkkenleverandør. Kjøkken fra Nova. Slette fronter med innfrest grep. Laminatbenkeplate. Hvitevarer fra Bosch / Siemens eller tilsvarende.

Bad, vaskerom og WC:
De fleste bad leveres som prefabrikerte baderomskabiner. Romhøyde i disse badene vil være ca. 220 cm. Enkelte bad, vaskerom og WC leveres som plassbygd. Se romskjema for detaljert beskrivelse av leveranse.

Listverk:
Listverk ved gulv og rundt dører og vinduer leveres hvitmalt
med synlige spikerslag. Farge S-0500-N. Listefritt ved tak.

Himling:
Leilighetene leveres med betonghimling, sparklet og malt. I rom med nedfort tak vil det bli levert gipshimling, helsparklet og malt. Det gjøres oppmerksom på at det vil forekomme lokale nedforinger i tak for fremføring av for eksempel ventilasjon og andre tekniske installasjoner.

Innvendige overflater:
Se Romskjema for beskrivelse av leveranse på innvendige overflater på de ulike rom.

Det medfølger ikke garderobeskap.

Oppvarming

Ventilasjon:
Boligene leveres med balansert ventilasjon med varmegjenvinner. Ventilasjonsaggregat plasseres i bod eller annet egnet sted, for eksempel himling i gang. Innkassing kan forekomme. Trykkvakt på kjøkkenet for automatisk
forsering. Utblåsing i form av plasmafilter. Det leveres ett ventilasjonsanlegg for hver bolig.

Oppvarming:
Boligene leveres med fjernvarme i gulvkonvektor. Konvektor leveres med rist av aluminium. Plassering ved vinduer i stue og / eller kjøkken. Endelig plassering og utforming er ikke detaljprosjektert. Det gjøres oppmerksom på at oppvarming skal sikre en grunnoppvarming iht. en anbefalt innetemperatur i bolig på 20-22 grader. Ved behov for høyere innetemperatur anbefales det ekstern varmekilde som frittstående radiator eller lignende. Det leveres gulvvarme i form av elektriske varmekabler i entre og bad.

Det leveres ikke oppvarmingskilder på soverom, gang, bod, WC eller vaskerom.

Adkomst

Enkel adkomst via offentlig veg, som er opparbeidet i forbindelse med utbygging av feltet.

Parkering

En garasjeplass i felles garasjeanlegg medfølger leiligheten.

Boligselgersforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring i forbindelse med salget.

Overtakelse

Eiendommen overleveres etter avtale og etter nærmere varsel fra utbygger. Endelig overtakelsesdato meddeles tidligst med 3 måneders varsel og senest med 2 ukers varsel, som vil
være å regne som en frist i henhold til bustadoppføringslova, jf. kap. III. Se forøvrig kontrakt under transport for nærmere bestemmelser omkring utbyggers plikter og rettigheter vedrørende varsel om overtakelsestidspunkt.

Per nå har utbygger informert om at sannsynlig overtakelse kan skje i Q4 - 2023.

Sentrale lover

Salget av selve kontraktsposisjon reguleres av kjøps- og avhendingsloven, mens den kontrakten som faktisk transporteres vil være regulert av Bustadoppføringslova.

Kontraktsposisjonen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges som den er eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jfr avhendingsloven § 3-10 (1). Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers egenandel / egenrisiko ), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

Kjøper inntrer i kjøpekontrakt "oppføring av nybygg". Kontrakten som transporteres reguleres av bustadoppføringslova:
Avtaleforholdet er da underlagt bestemmelsene i bustadoppføringslova av 13.juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova bruker benevnelsene entreprenøren og forbrukeren, noe som tilsvarer selger og kjøper i kontraktdokumentet. Bustadoppføringslova sikrer kjøperen rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten jfr. bustadoppføringslova § 3. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse dersom kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfelles vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 03. juli 1992 nr.92. Selger kan likevel akseptere å selge etter
bustadoppføringslova. Leveransebeskrivelsen beskriver den tekniske standard som inngår i leveransen. Leveransen utføres i henhold til gjeldende forskrifter og standarder. Dersom det ikke er henvist til noe annet gjelder følgende: Offentlige lover, forskrifter og standarder med hensyn til krav, utførelse og materialbruk. Ellers gjelder den til enhver tid gjeldende byggeforskrift for prosjektet.

Adgang utleie

Utleie/fremleie av boligen reguleres gjennom sameiets vedtekter og eierseksjonsloven. Det følger av eierseksjonsloven §24 at korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig ikke er tillatt. Bestemmelsen gjelder ikke for fritidsboliger. Med korttidsutleie menes utleie inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Ta kontakt med megler dersom du ønsker kopi av vedtektene for nærmere informasjon om hvilke vedtak som er fattet i dette sameiet. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema (budskjema finnes også i salgsoppgaven).

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Vedlegg til salgsoppgaven

Generell prospektinfo fra utbygger.
Levreransebeskrivelse fra utbygger.
Kjøpekontrakt som skal selges / transporteres.
Romskjema (generell beskrivelse).
Utenomhusplan.
Etasjeplaner.

Ansvarlig megler

Robin I. Martinsen

Fasiliteter

 • Balkong/Terrasse
 • Barnevennlig
 • Bredbåndstilknytning
 • Garasje/P-plass
 • Heis
 • Kabel-TV
 • Offentlig vann/kloakk
 • Parkett
 • Rolig
 • Sentralt
 • Utsikt
 • Turterreng

Felleskostnader inkluderer

Fellesutgifter er angitt ca. og vil per leilighet fordeles etter eierbrøk beregnet på bakgrunn av leilighetens BRA. Det er utarbeidet et budsjett av utbygger i samråd med forretningsfører. Utkast til budsjett kan mottas på forespørsel. Det er viktig å understreke at det er endelig opp til sameie å fastsette felleskostnader. Disse kan variere med prisnivå på tjenester og andre forhold. .

Vanlige kostnader er felles forretningsførsel, felles forbruk av strøm i fellesarealer, bygningsforsikring, deler av kommunale avgifter (renovasjon), brøyting, varmtvann og fjernvarme, avsetning til vedlikehold mm.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesum, tilkommer følgende omkostninger for kjøper:
Dokumentavgift, 2,5% av andel tomteverdi: kr 9600,-
Tinglysningsgebyr for skjøte: Kr. 585,-
Tinglysningsgebyr for pantedokument (Per stk): Kr. 585,-
Tilknytningsavgift: Kr. 6.250,-
Etableringsgebyr sameiet: Kr. 10.000,-
Anleggsbidrag fjernvarme: Kr. 8.594,-
Attestasjonsgebyr per obligasjon: kr. 172,-

Kjøpet er å anse som en transport av kontraktposisjon. Dette innebærer at selger overfører sin rett til leiligheten, ihht til inngått kjøpekontrakt. Prisantydningen i annonsen er den samlede prisen (Kjøpesum i kontrakt som skal transporteres + vederlaget selger skal ha for å selge rettigheten).

Kjøpesum til utbygger: Kr. 4.890.000,-
Vederlag selger: Kr. 145.000,-
SUM prisantydning: Kr. 5.035.000,-

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 118
 • Bruksnr: 1723
 • Kommunenr: 5401
Robin Iversen Martinsen

Robin Iversen Martinsen

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Private bilder fra forhåndsvisning i august.
Private bilder fra forhåndsvisning i august.
Hjem eiendomsmegling v/ eiendomsmegler Robin I. Martinsen presenterer 3-roms hjørneleilighet på Norheim Terrasse!
Hjem eiendomsmegling v/ eiendomsmegler Robin I. Martinsen presenterer 3-roms hjørneleilighet på Norheim Terrasse!
Visningspåmelding
Visningspåmelding
Planillustrasjon av leiligheten. Illustrasjonstegning, så enkelte avvik kan forekomme.
Planillustrasjon av leiligheten. Illustrasjonstegning, så enkelte avvik kan forekomme.
Illustrasjonsbilde av område og deler av felles uteareal.
Illustrasjonsbilde av område og deler av felles uteareal.
Leiligheten ligger i toppetasjen i hjørne mot nordøst i sørlige lamell.
Leiligheten ligger i toppetasjen i hjørne mot nordøst i sørlige lamell.
Områdeoversikt. Umiddelbar nærhet til Tromsømarka, skiløypa og Bakolsen. Rett fram i bilde - Elverhøy kirke. TIl høyre - Vangberg Gravlund. Til venstre - Holt.
Områdeoversikt. Umiddelbar nærhet til Tromsømarka, skiløypa og Bakolsen. Rett fram i bilde - Elverhøy kirke. TIl høyre - Vangberg Gravlund. Til venstre - Holt.