Perttukentäntie 363

← Tilbake til boliger

Perttukentäntie 363

Birtavarre

Se i kart

Prisantydning:

kr 990 000

176 m²

3 soverom

Enebolig med hybelleilighet ved Birtavarre i Kåfjord. Utsikt mot Kåfjorden.

Prisantydning:

kr 990 000

Omkostninger:

kr 40 970

Totalpris:

kr 1 030 970

Jon Rye-Holmboe

Jon Rye-Holmboe

Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Boligtype:

Enebolig

Eierform:

Eier (Selveier)

Primærrom:

157 m²

Bruksareal:

176 m²

Soverom:

3

Rom:

4

Etasje:

2

Byggeår:

1980

Energimerking:

F

Tomt:

1299 m² (eiet)

Kort om eiendommen

Enebolig med utleie i Kåfjord i Nord-Troms.
Lys og trivelig hybelleilighet som er nyoppusset.
Hoveddel av boligen trenger oppussing.
Eiendommen ligger mellom Trollvik og Birtavarre.
Utsikt over Kåfjorden.

Beliggenhet

Enebolig ved Trollvik i Kåfjord kommune. Eiendommen ligger mellom Birtavarre og Trollvik.

Tomt

Tomt i skrånende terreng. Opparbeidet med grus i innkjørsel, diverse beplantninger, plenareal og biloppstillingsplass

Byggemåte

Boligbygg oppført i 1980.
Grunnmur av betong og lettklinkerblokker. Fundamentert på ukjent byggegrunn.
Bygget er oppført med støpt gulv mot grunn.
Yttervegger over mur er av trekonstruksjoner. Fasaden er kledd med liggende og stående trekledning.
Etasjeskillere av trekonstruksjoner.
Saltak i trekonstruksjoner (ikke besiktiget). Yttertak er utvendig tekket med metallplater.
Vinduer og balkongdør med karmer av tre, tre og to-lags glass.

Standard

Hybelleilighet er oppusset med nytt bad og kjøkken.
Kjøkken i hybelleilighet med integrerte hvitevarer.
Hoveddel av huset bærer preg av høy slitasjegrad på overflater, og gjennomgående oppussing er påkrevet.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming og vedovn. Varmepumpe i stuen. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte varmekilder, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.

Adkomst

Felles privat adkomst fra E6.

Parkering

Parkering på eiendommen.

Boligselgersforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Anticimex Forsikring AB NUF (org.nr. 984 735 049), som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen trer i kraft fra det tidspunkt budaksept foreligger, dog maksimalt 12 måneder før overtagelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til kroner 12.000.000,-. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen.
Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan fås ved henvendelse til megler. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid".

Det anbefales derfor å reklamere umiddelbart/ snarest mulig. Reklamasjoner meldes Claims Handling AS (claims-handling.no/skademelding/) som vil saksbehandle disse på vegne av selger. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egenhånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Overtakelse

Eiendommen overleveres etter avtale. Spesifiser ønsket overtakelsesdato i kjøpetilbud.
Eiendommen overleveres som forevist uten ytterligere rengjøring.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges som den er eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jfr avhendingsloven § 3-10 (1). Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers egenandel / egenrisiko ), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.


Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper* selges eiendommen som den er .

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har likevel mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Adgang utleie

Ingen restriksjoner vedrørende utleie

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema (budskjema finnes også i salgsoppgaven).

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Vedlegg til salgsoppgaven

Takst/tilstandsrapport
Selgers egenerklæring
Grunnkart
Reguleringsplankart
Side 1 av energimerkingen. Ta kontakt med megler for komplett energimerking.
Tilgjengelige bygningstegninger, bygningsdata, bestemmelser til aktuelle reguleringsplaner fås hos megler. Salgsoppgaven er ikke å anse som komplett uten alle vedlegg.

Fasiliteter

  • Balkong/Terrasse
  • Garasje/P-plass
  • Hage
  • Ingen gjenboere
  • Peis/Ildsted
  • Utsikt

Omkostninger

ved kjøp til prisantydning. Omkostningene fordeler seg som følger:
2,5 % av kjøpesummen i dokumentavgift til staten. Tinglysningsgebyr for skjøte, kr. 585,-. Evt. gebyr for pantedokument, kr. 585,- pr. pant. Evt. boligkjøperpakke Tryg kr.15 050,-.

Matrikkelinformasjon

  • Gårdsnr: 18
  • Bruksnr: 24
  • Kommunenr: 5426
Jon Rye-Holmboe

Jon Rye-Holmboe

Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Velkommen til Birtavarre i Kåfjord - enebolig med utleie.
Velkommen til Birtavarre i Kåfjord - enebolig med utleie.
Boligen deler avkjørsel med flere eiendommer.
Boligen deler avkjørsel med flere eiendommer.
Eiendommen ligger på nordsiden av Kåfjorden - mellom Birtavarre og Trollvik.
Eiendommen ligger på nordsiden av Kåfjorden - mellom Birtavarre og Trollvik.
Visningspåmelding
Visningspåmelding
Isfjellet på motsatt side av fjorden
Isfjellet på motsatt side av fjorden
Kåfjorden
Kåfjorden
Soverom 2.etasje
Soverom 2.etasje
Bad - 2. etasje
Bad - 2. etasje
Vaskerom med utgang til baksiden
Vaskerom med utgang til baksiden
Soverom 2. etasje
Soverom 2. etasje
Stue - montert varmepumpe
Stue - montert varmepumpe
Vedfyring i stuen
Vedfyring i stuen
Store vinduer mot fjorden
Store vinduer mot fjorden
Utgang til veranda fra stuen
Utgang til veranda fra stuen
Eldre kjøkken i 2. etasje
Eldre kjøkken i 2. etasje
Kjøkken ved siden av stuen
Kjøkken ved siden av stuen
Soverom i underetasje
Soverom i underetasje
Wc-rom 1. etasje
Wc-rom 1. etasje
Oppusset bad i hybelleilighet
Oppusset bad i hybelleilighet
Stue/oppholdsrom i hybelleilighet.
Stue/oppholdsrom i hybelleilighet.
Kjøkken i hybelleilighet
Kjøkken i hybelleilighet
Oppusset hybelleilighet
Oppusset hybelleilighet
Felles vindfang
Felles vindfang
Kjellerbod
Kjellerbod
Veranda med takoverbygg
Veranda med takoverbygg
plantegning_etasje1.jpeg
plantegning_etasje1.jpeg
plantegning_etasje2.jpeg
plantegning_etasje2.jpeg