Steinnesvegen 15

← Tilbake til boliger

Steinnesvegen 15

Krokelvdalen

Se i kart

Prisantydning:

kr 1 290 000

Stor hjørnetomt på fremste rekke | fantastisk utsikt og naturskjønne omgivelser | kort veg til skole og barnehage

Prisantydning:

kr 1 290 000

Omkostninger:

kr 33 420

Totalpris:

kr 1 323 420

Espen Richardsen

Espen Richardsen

Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Boligtype:

Tomter

Tomt:

1135 m² (eiet)

Kort om eiendommen

Steinnesvegen 15 er en romslig boligtomt på hele 1135 kvm beliggende på fremste rekke i nyere boligfelt på Vågnes, like ved Skittenelv skole.

Tomten er forholdsvis flat, lett hellende med fantastisk utsikt mot Grøtsundet, Langsundet, Ringvassøya og Reinøya. Klargjort for tilkobling av vann og avløp (privat vannverk). Boligfeltet er fint etablert med store tomter og barnevennlige omgivelser med flere lekeplasser og eller fine grøntarealer. Umiddelbar nærhet til flotte rekreasjonsområder både på hav og fjell. Vinterstid tråkkes det lysløype like ved.

Utdrag fra regulering:
I områdene B 1- B 14 er tillatt utnyttelse BRA = 300 m² pr tomt. Maks mønehøyde: 8,0 m. Maks gesimshøyde: 6,0 m.
Boligbebyggelsen skal oppføres med saltak. Takvinkel skal være mellom 25º og 35º.

- ta kontakt for info!

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et nyetablert boligfelt på Vågnes med kort veg til barnehage og Skittenelv skole. Gangvei mellom feltet og skole/barnehage. Vågnes er et naturrikt område nordover på fastlandet - like før Skittenelv. Her i fra er det enkel adkomst både til hav og andre rekreasjonsområder. Området er kjent for sine gode lys- og solforhold. Det tar ca. 20 min i bil til til Coop Extra Kroken og nærmeste bussholdeplass er like ved (ca 50 meter).

Tomt

Hjørnetomt på fremste rekke i nyetablert boligfelt. Tomten er forholdsvis flat og fremstår som naturtomt, ikke videre opparbeidet. Det antas at opparbeiding av tomten for å få den byggeklar er forholdsvis enkel. Fra eiendommen har man flott utsikt mot Grøtsundet, Langsundet, Ringvassøya og Reinøya.

Bebyggelse

Frittliggende boligbebyggelse.

Adkomst

På fastlandet i Tromsø følger man FV 53 nordover. Feltet ligger like sør for Skittenelv skole.

Boligselgersforsikring

Selger har valgt å ikke tegne boligselgerforsikring i forbindelse med salget.

Overtakelse

Etter avtale.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges som den er eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jfr avhendingsloven § 3-10 (1). Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers egenandel / egenrisiko ), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper* selges eiendommen som den er .

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har likevel mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema (budskjema finnes også i salgsoppgaven).

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Vedlegg til salgsoppgaven

Grunnkart
Reguleringsplankart

Omkostninger

ved kjøp til prisantydning. Omkostningene fordeler seg som følger: 2,5 % av kjøpesummen i dokumentavgift til staten. Tinglysningsgebyr for skjøte, kr. 585,-. Evt. gebyr for pantedokument, kr. 585,- pr. pant.

Matrikkelinformasjon

  • Gårdsnr: 8
  • Bruksnr: 157
  • Kommunenr: 5401
Espen Richardsen

Espen Richardsen

Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Velkommen til Steinnesvegen 15, en stor boligtomt på Vågnes!
Velkommen til Steinnesvegen 15, en stor boligtomt på Vågnes!
Grunnkart
Grunnkart
Tomten ligger på fremste rekke i feltet med flott utsikt!
Tomten ligger på fremste rekke i feltet med flott utsikt!
Visningspåmelding
Visningspåmelding
Området har fine turområder - Selgers egne bilder
Området har fine turområder - Selgers egne bilder
Vinterstid tråkkes det skiløyper i nærområdet - Selgers egne bilder
Vinterstid tråkkes det skiløyper i nærområdet - Selgers egne bilder
Selgers egne bilder
Selgers egne bilder
Selgers egne bilder
Selgers egne bilder
Selgers egne bilder
Selgers egne bilder