Hagavegen 22

← Tilbake til boliger

Hagavegen 22

Tromsø

Se i kart

Prisantydning:

kr 10 500 000–10 500 000

5–5 soverom

1 SOLGT! - 1 igjen - Prosjekterte boliger M/utleie med fantastisk plassering i sørvendt terreng på toppen av Sør-Tromsøy

Pris fra:

kr 10 500 000

Pris til:

kr 10 500 000

Christoffer Ryan

Christoffer Ryan

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Boligtype:

Tomannsbolig

Eierform:

Eier (Selveier)

Soverom:

5–5 stk

Beskrivelse

To vertikaldelte boliger med nydelig beliggenhet med i sørvendt terreng utsikt mot fastlandet med Fløyfjellet og Tromsdalstinden samt noe av innseilingen i Tromsøysundet.

SNART KLAR FOR BYGGEPLASSVISNING - TA KONTAKT FOR MER INFORMASJON!

Utbygger legger opp til standard ut over krav i tekniske forskrifter. Leveres med storformat fliser på våtrom, 1 stavs parkett fra BOEN på øvrige gulv. Kjøkken fra Drømmekjøkkenet, se leveransebeskrivelse fra utbygger for mer informasjon.

Slette overflater med listefri utførelse mellom tak og vegger og rundt vindusposter - vil få et svært moderne og pent uttrykk både på innsiden og utsiden som får yttervegger av royalimpregnert kledning. Store vindusflater med listefrie overganger mot vinduer.

Boligene blir levert med mulighet for utleie med egen inngang i underetasjen. Det blir også ekstra lydforsterket mellom hoveddel og utleid areal.

Parkering på eiendommen. Garasje kan leveres til huset som selges først. Les mer om dette i leveransebeskrivelsen.

Sentralt beliggende på toppen av Sør-Tromsøya, med svært gode sol- og lysforhold. Kort avstand til Fagereng og Bjerkaker barneskole. Gangavstand til Sommerlyst ungdomsskole, 1,5 km nord. Godt med barnehager i området.
Bussholdeplass noen få minutter gange til Røstbakktoppen. Området byr ellers på lysløypenett, Bak-Olsen skitrekk og forholdsvis kort avstand til Telegrafbukta og Folkeparken som er populære friområder. Kort veg til sentrum.

Området er kjent for gode sol- og utsiktsforhold og dette har utbygger ivaretatt med å føre opp boligene med store vinduer med fantastisk utsikt.

Vi tar gjerne i mot dere til et møte for å gå igjennom prosjektet her på kontoret, eller vi kan møtes på eiendommen for en byggeplassvisning.
Salgsoppgaven kan også sees ved å trykke på "Hent prospekt".

Boligene selges etter første mann/kvinne-til-mølla-prinsippet.

Forventet ferdigstillelse er 2. kvartal 2024, bygging er igangsatt.

Beliggenhet

Sentralt beliggende på toppen av Sør-Tromsøya, med svært gode sol- og lysforhold. Kort avstand til Fagereng og Bjerkaker barneskole. Gangavstand til Sommerlyst ungdomsskole, 1,5 km nord. Godt med barnehager i området.
Bussholdeplass noen få minutter gange til Røstbakktoppen. Området byr ellers på lysløypenett, Bak-Olsen skitrekk og forholdsvis kort avstand til Telegrafbukta og Folkeparken som er populære friområder. Kort veg til sentrum.

Oppvarming

Se leveransebeskrivelse

Sentrale lover

Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i bustadoppføringslova av 13.juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova bruker benevnelsene entreprenøren og forbrukeren, noe som tilsvarer selger og kjøper i kontraktdokumentet. Bustadoppføringslova sikrer kjøperen rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten jfr. bustadoppføringslova § 3. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse dersom kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfelles vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 03. juli 1992 nr.92. Selger kan likevel akseptere å selge etter bustadoppføringslova. Leveransebeskrivelsen beskriver den tekniske standard som inngår i leveransen. Leveransen utføres i henhold til gjeldende forskrifter og standarder. Dersom det ikke er henvist til noe annet gjelder følgende:
Offentlige lover, forskrifter og standarder med hensyn til krav, utførelse og materialbruk.
Ellers gjelder den til enhver tid gjeldende byggeforskrift for prosjektet.

Adgang utleie

Boligen leveres med utleiemulighet. Dette vil bli bygget med en lyddør mellom hovedenheten for å følge lovgivningen i plan- og bygningsloven som krever at det er tilkomst fra arealet man benytter som hoveddel og arealet som benyttes som hybel.

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Diverse

Handelen følger Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova).

SALG AV KONTRAKTSPOSISJONER
Såfremt kjøper er en forbruker og skulle ønske å omsette kjøpekontrakten, aksepteres dette av selger under forutsetning av at selger får en tilfredsstillende dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som den opprinnelige kjøper med tillegg av eventuelle endrings-/ tilleggsavtaler. Ny kjøper må fremlegge tilfredsstillende finansieringsbevis iht. prosjektets salgsoppgave. Opprinnelig kjøper vil etter dette være fri fra sitt kontraktsforhold med selger. Opprinnelig kjøpers eventuelle merverdi i forbindelse med omsetning av kjøpekontrakten utbetales først når hjemmelen er tinglyst på den nye kjøperen. Selger betinger seg et administrasjonsgebyr fra opprinnelig kjøper på kr. 50 000,- inkl. mva. ved slik omsetning av kjøpekontrakt til ny kjøper. Eventuelle salgsomkostninger til megler for videresalg av kjøpekontrakten vil tilkomme. For at skjøtet skal utstedes og tinglyses på ny kjøper, må ovennevnte forhold vedrørende kjøpekontrakten være i orden. Hvis disse forholdene ikke er bragt i orden innen overtagelsen, må opprinnelig kjøper oppfylle kontraktsforpliktelsene.

PRISINFORMASJON
Selger tar forbehold om rett til å, uten varsel, til enhver tid kunne endre priser på ikke solgte enheter.

FINANSIERINGSKONTROLL
Megler vil ved inngåelse av avtale sjekke finansiering til budgiver / kjøper med kjøpers finansinstitusjon.

AVBESTILLINGER
Kjøper har frem til igangsettingstillatelse foreligger, rett til å avbestille leveransen mot betaling av et avbestillingsgebyr på 10% av kjøpesummen. Ved avbestilling etter tidspunktet for igangsettelsestillatelse må kjøper dekke utbyggers fulle økonomiske tap.

OMKOSTNINGER
Dokumentavgift til staten, 2,5% av andel tomteverdi fordelt på kvm.
Gebyr for tinglysning av skjøte: Kr 585,-.
Gebyr for tinglysing av pantedokument: Kr 585,-.

TILVALG OG ENDRINGER
Kjøper har mulighet til å gjøre endringer i henhold til prosjektets endringsrutiner. Kjøper kan ikke påregne å gjøre endringer for mer enn 15 % av kjøpesummen.
Det vil bli satt opp frister og eventuell priskonsekvens for slike endringsbestillinger

BETALINGSBETINGELSER
Full kjøpesum og omkostninger innbetales pr. overtakelsesdato. For tilvalg og endringsbestillinger vil selger fakturere dette fortløpende ved bestilling. Ved delinnbetaling av kjøpesummen eller tilvalg/endringsbestilling kan beløpet fortløpende utbetales til utbygger/selger dersom det er stilt §47 garanti etter Bustadoppføringslova. Dette gjelder inntil 90 % av kjøpesummen. De siste 10% kan først bli utbetalt etter at hjemmelen er overført kjøper. Ved eventuell forsinket betaling gjelder lov om forsinkelsesrenter av 17.12.1976 nr.100.

For boliger som blir solgt etter Bustadoppføringslova vil selger stille de nødvendige garantier i samsvar med Bustadoppføringslova § 12 og eventuelt § 47. Dersom selger stiller § 47 garanti vil megler foreta utbetaling av kjøpers innbetaling fortløpende.

Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg.
Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser.

VIKTIG INFORMASJON
Seksjonseierne må betale fellesutgifter til sameiet til dekning av sameiets driftsutgifter. Hvor store kostnadene blir, vil være avhengig av hvor mange ytelser sameiet rekvirerer. Størrelsen på fellesutgifter er således ikke endelig fastsatt. Stipulerte fellesutgifter fremgår av prislisten. Endelig fastsettelse av første års driftsbudsjett og fellesutgifter vedtas på sameiets konstituerende sameiermøte.

SALGSBETINGELSER OG KJØPETILBUD
Avtalen anses inngått når kjøper har levert megler bindende kjøpstilbud, selger har akseptert dette, og aksept er meddelt kjøper. Salgsoppgaven med vedlegg utgjør sammen med akseptbrev og tegninger de samlede avtalevilkårene for kjøp av den aktuelle eiendommen. Kjøper skal stille finansieringsbevis godkjent av selger som sikkerhet for kjøpesum og omkostninger.

I henhold til bustadoppføringslovas § 12 stiller selger sikkerhet for kontraktsforpliktelsene. Sikkerheten er gjeldene i byggeperioden og frem til 5 år etter overtagelse av boligen. Garantien skal utgjøre 3 % av vederlaget frem til overtagelsen og 5 % av vederlaget etter overtagelsen. Garanti etter bustadoppføringslova § 12 stilles av selger så snart bindende avtale er inngått. Er det tatt forbehold om åpning av byggelån, salg av et bestemt antall boliger eller igangsettingstillatelse, er det tilstrekkelig at garantien stilles først når forbeholdene er falt bort. Garanti skal uansett stilles før oppstart av byggearbeider.

FORBEHOLD FRA UTBYGGER
Selger tar forbehold om å kunne endre prisene på ikke solgte boliger uten forutgående varsel.

Selger tar forbehold om endringer i kjøpsomkostningene som følge av evt endringer i offentlige avgifter og gebyrer.

Alle perspektiver, illustrasjoner og møblerte tegninger/planskisser er kun for å gi inntrykk av en ferdig bebyggelse. Det vil derfor fremkomme elementer som ikke inngår i leveransen som bl.a. møbler/garderober/sanitærutstyr etc. Innvendige rørføringer kan bli endret. Nedforinger, dragere, søyler, lister og innkassinger kan avvike i forhold til illustrasjoner og tegninger i salgsprospektet, annonser, internett og andre markedsføringskanaler - som følge av at dette ikke er ferdig prosjektert på salgstidspunktet.

Tegningene i salgsbrosjyren er ikke i målestokk og må derfor ikke benyttes for beregninger ettersom avvik kan forekomme. Selger har tegninger i riktig målestokk tilgjengelig. Tegningene er utarbeidet av arkitekt og det tas forbehold om at det vil komme mindre endringer som følge av prosjektering av boligene. Endelige tegninger blir utarbeidet når prosjekteringen er ferdig og vil følge kontrakt som vedlegg.

Utbygger forbeholder seg retten til å kunne gjøre endringer/justeringer av fasadeutforming, vindu, rom med mer - ut fra det foreliggende tegningsgrunnlaget.

Opplysninger gitt i salgsprospekt, internett, annonser og andre markedsføringskanaler er gitt med forbehold om rett til endringer som er nødvendig og hensiktsmessig uten at den generelle standarden forringes.

Alle tegninger er utarbeidet av arkitekt. Det tas forbehold om inntil 5% avvik på areal da arealet ikke er målt opp av takstmann. Arealavvik inntil 5% gir ikke kjøper rett til erstatning.

Det tas forbehold om skrivefeil i tekst og tallstørrelser.

LOVANVENDELSE
Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i bustadoppføringslova av 13.juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova bruker benevnelsene entreprenøren og forbrukeren, noe som tilsvarer selger og kjøper i kontraktdokumentet. Bustadoppføringslova sikrer kjøperen rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten jfr. bustadoppføringslova § 3. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse dersom kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfelles vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 03. juli 1992 nr.92. Selger kan likevel akseptere å selge etter
bustadoppføringslova. Leveransebeskrivelsen beskriver den tekniske standard som inngår i leveransen. Leveransen utføres i henhold til gjeldende forskrifter og standarder. Dersom det ikke er henvist til noe annet gjelder følgende:
Offentlige lover, forskrifter og standarder med hensyn til krav, utførelse og materialbruk.
Ellers gjelder den til enhver tid gjeldende byggeforskrift for prosjektet

HVITVASKINGSLOVEN
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Fasiliteter

 • Garasje/P-plass
 • Hage
 • Balkong/terrasse
 • Kabel-TV
 • Bredbåndstilknytning
 • Turterreng
 • Utsikt
 • Sentralt

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 119
 • Bruksnr: 2377
 • Kommunenr: 5501
Christoffer Ryan

Christoffer Ryan

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Utsikt fra toppetasje i boligen som er til salgs - Fra kjøkkenet og stuen
Utsikt fra toppetasje i boligen som er til salgs - Fra kjøkkenet og stuen
Boligene er over 3 etasjer. Mulighet for utleie i underetasjen. Boligen som selges er den til høyre.
Boligene er over 3 etasjer. Mulighet for utleie i underetasjen. Boligen som selges er den til høyre.
Utsikt mot fastlandet fra toppetasjen (Kjøkken og stue) i boligen som selges. Tatt 23. februar 2024
Utsikt mot fastlandet fra toppetasjen (Kjøkken og stue) i boligen som selges. Tatt 23. februar 2024
Utsikt mot fastlandet fra toppetasjen (Kjøkken og stue) i boligen som selges. Tatt 23. februar 2024
Utsikt mot fastlandet fra toppetasjen (Kjøkken og stue) i boligen som selges. Tatt 23. februar 2024
Utsikt mot fastlandet fra toppetasjen (Kjøkken og stue) i boligen som selges. Tatt 23. februar 2024
Utsikt mot fastlandet fra toppetasjen (Kjøkken og stue) i boligen som selges. Tatt 23. februar 2024
Utsikt mot fastlandet fra toppetasjen (Kjøkken og stue) i boligen som selges. Tatt 23. februar 2024
Utsikt mot fastlandet fra toppetasjen (Kjøkken og stue) i boligen som selges. Tatt 23. februar 2024
Stort og luftig allrom med store vindusflater. Skyvedør ut til terrasse. Illustrasjon, utsikt er ikke givende.
Stort og luftig allrom med store vindusflater. Skyvedør ut til terrasse. Illustrasjon, utsikt er ikke givende.
Illustrasjon
Illustrasjon
Illustrasjon
Illustrasjon
Illustrasjon
Illustrasjon
Illustrasjon
Illustrasjon
Illustrasjon
Illustrasjon
Øverste etasje
Øverste etasje
Midtetasje
Midtetasje
Underetasje
Underetasje
Dronefoto tatt i kotehøyde utsikt fra stuegulv toppetasje. Dette er bare for å vise tenkt utsikt og avvik kan forekomme
Dronefoto tatt i kotehøyde utsikt fra stuegulv toppetasje. Dette er bare for å vise tenkt utsikt og avvik kan forekomme
Dronefoto tatt i kotehøyde utsikt fra stuegulv toppetasje. Dette er bare for å vise tenkt utsikt og avvik kan forekomme
Dronefoto tatt i kotehøyde utsikt fra stuegulv toppetasje. Dette er bare for å vise tenkt utsikt og avvik kan forekomme
Dronefoto tatt i kotehøyde utsikt fra stuegulv toppetasje. Dette er bare for å vise tenkt utsikt og avvik kan forekomme
Dronefoto tatt i kotehøyde utsikt fra stuegulv toppetasje. Dette er bare for å vise tenkt utsikt og avvik kan forekomme
Dronefoto tatt i kotehøyde utsikt fra stuegulv toppetasje. Dette er bare for å vise tenkt utsikt og avvik kan forekomme
Dronefoto tatt i kotehøyde utsikt fra stuegulv toppetasje. Dette er bare for å vise tenkt utsikt og avvik kan forekomme