Uranusvegen 57

← Tilbake til boliger

Uranusvegen 57

Tomasjord

Se i kart

Prisantydning:

kr 6 900 000

191 m²

4 soverom

Enebolig med utleie på øverste rekke - vestvendt med gode solforhold og fantastisk utsikt mot Tromsøysundet og Tromsøya.

Prisantydning:

kr 6 900 000

Omkostninger:

kr 188 720

Totalpris:

kr 7 088 720

Jon Rye-Holmboe

Jon Rye-Holmboe

Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Boligtype:

Enebolig

Eierform:

Eier (Selveier)

Primærrom:

170 m²

Bruksareal:

191 m²

Soverom:

4

Rom:

5

Etasje:

2

Byggeår:

1980

Energimerking:

F

Tomt:

833 m² (eiet)

Formuesverdi:

kr 1 602 019

Kort om eiendommen

Pen og velholdt enebolig med 2-roms utleie i sokkel.
Rolig boligområde uten gjennomgangstrafikk.
Stor veranda og skjermet beliggenhet med fantastisk utsikt.
Plen og beplantninger på nedsiden av huset.
Garasje med kjeller - god bodplass.
Biloppstilling mot syd - underetasje med verksted/hobbyrom.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på nedsiden av vegen i øverste gate på Tomasjord. Vestvendt beliggenhet med gode solforhold og fantastisk utsikt mot Tromsøysundet og Tromsøya.

Tomt

Opparbeidet terrassert tomt i vestvendt skrånende terreng. Plen og prydbusker. Hellelagt adkomst og gruset biloppstilling foran garasje. Parkering over bod i sørenden av tomten.

Byggemåte

Boligbygg oppført i 1980.
Grunnmur av betong og lettklinkerblokker. Fundamentert på ukjent byggegrunn. Bygget er oppført med støpt gulv mot grunn.
Yttervegger av trekonstruksjoner. Utvendige fasader av murpuss og stående trekledning.
Etasjeskillere av trekonstruksjoner.
Saltak i trekonstruksjoner. Yttertak er utvendig tekket med shingel.
SAMMENDRAG AV TILSTANDSGRADER I TILSTANDSRAPPORT
TG3 Store eller alvorlige avvik (strakstiltak nødvendig)
Frittstående garasje (felles med nabo): Det er gjort en forenklet vurdering av tilstanden på bygningsdelen. Riss/sprekker i grunnmur er observert flere steder.
Kan tyde på setningsskader i konstruksjonen. Avleiring av salt/kalkutslag på grunnmur/gulv mot grunn (dette er et resultat av fuktvandringer i konstruksjonen, og
tyder på svakheter med dreneringen).
For å danne seg et mer komplett bilde av årsak og skadeomfang, bør det gjøres ytterligere undersøkelser. Tiltak må påregnes.
Sjablongmessig prisanslag: kr 100 000 - 300 000,-.

TG2 Vesentlige avvik (alder, slitasje, skader mv.) - 31%.
Våtrom: bad 1. etasje, bad underetasje, vaskerom og dusjrom (ved badstu) - TG 2 er valgt på hele våtrommet på grunn av alder og avvik fra gjeldende forskrifter.
Toalettrom
Badstue - Veggkonstruksjonen er lukket, og det er ikke kjent hvordan oppbyggingen er utført.
Kjøkken underetasje: TG 2 er valgt på hele kjøkkenet på grunn av slitasje og med tanke på alder på røropplegg/andre tekniske installasjoner.
Rom under terreng: hulltaking i utlektet vegg viser forhøyede fuktverdier
Loft - uinnredet / råloft: Dampsperren ble ikke kontrollert grunnet redusert tilkomstmulighet. Ytterligere undersøkelser anbefales.
Innvendige trapper: Trappen har ikke håndløper på begge sider.
Tekniske anlegg, VVS-anlegg: Varmtvannsbereder i utleiedel (år 2016/198L) er plassert i rom uten sluk/overløp ellerannen sikring mot fuktskader (f.eks automatisk vannstopper). Konsekvens kan være
at det oppstår fuktskader hvis lekkasje fra varmtvannsbereder skulle oppstå. Tiltak anbefales.
Vann-/avløpsrør er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert.
Radon: Det er ikke foretatt radonmåling i boligen.
Elektrisk anlegg
Yttervegger, dører og vinduer.
Yttertak
Veranda
Grunnmur og drenering
Forstøtningsmurer
Utebod (under parkering): slitt kledning og ukjent oppbygging av tettesjikt.
TG1 Mindre eller moderate avvik (funksjonssvikt ikke oppdaget) og 0 Ingen avvik (funksjonssvikt ikke oppdaget) - 63%. Se tilstandsrapport.
TGIU Ikke undersøkt - 6%.
Byggegrunn er ukjent
Ventilasjonsanlegg er ikke undersøkt
Tekniske anlegg
Deler av overflatene i boder var ikke tilgjengelig for inspeksjon pga. særlig tungt/store mengder inventar.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte varmekilder, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.

Parkering

Parkering på biloppstillingsplass på sydsiden og foran garasjen.

Boligselgersforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Anticimex Forsikring AB NUF (org.nr. 984 735 049), som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen trer i kraft fra det tidspunkt budaksept foreligger, dog maksimalt 12 måneder før overtagelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til kroner 12.000.000,-. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen.
Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan fås ved henvendelse til megler. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid".

Det anbefales derfor å reklamere umiddelbart/ snarest mulig. Reklamasjoner meldes Claims Handling AS (claims-handling.no/skademelding/) som vil saksbehandle disse på vegne av selger. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egenhånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Overtakelse

Eiendommen overleveres etter avtale. Spesifiser ønsket overtakelsesdato i kjøpetilbud.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges som den er eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jfr avhendingsloven § 3-10 (1). Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers egenandel / egenrisiko ), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.


Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper* selges eiendommen som den er .

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har likevel mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Adgang utleie

Ingen restriksjoner vedrørende utleie

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema (budskjema finnes også i salgsoppgaven).

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Vedlegg til salgsoppgaven

Takst/tilstandsrapport
Selgers egenerklæring
Grunnkart
Reguleringsplankart
Side 1 av energimerkingen. Ta kontakt med megler for komplett energimerking.
Tilgjengelige bygningstegninger, bygningsdata, bestemmelser til aktuelle reguleringsplaner fås hos megler. Salgsoppgaven er ikke å anse som komplett uten alle vedlegg.

Fasiliteter

  • Balkong/Terrasse
  • Barnevennlig
  • Garasje/P-plass
  • Hage
  • Offentlig vann/kloakk
  • Peis/Ildsted
  • Rolig
  • Utsikt

Omkostninger

ved kjøp til prisantydning. Omkostningene fordeler seg som følger:
2,5 % av kjøpesummen i dokumentavgift til staten. Tinglysningsgebyr for skjøte, kr. 585,-. Evt. gebyr for pantedokument, kr. 585,- pr. pant. Evt. boligkjøperpakke Tryg kr.15 050,-.

Jon Rye-Holmboe

Jon Rye-Holmboe

Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Velkommen til Uranusvegen 57 - velholdt enebolig med fantastisk utsikt og godkjent utleie øverst på Tomasjord.
Velkommen til Uranusvegen 57 - velholdt enebolig med fantastisk utsikt og godkjent utleie øverst på Tomasjord.
Magisk utsikt fra stue og sydvendt veranda
Magisk utsikt fra stue og sydvendt veranda
Plen på nedsiden - inngang til sokkelleilighet.
Plen på nedsiden - inngang til sokkelleilighet.
Visningspåmelding
Visningspåmelding
Stue med store vinduer - utgang til veranda fra stuen
Stue med store vinduer - utgang til veranda fra stuen
Verandaen mot sør.
Verandaen mot sør.
Tromsøysundet, Tromsøya og fjellene på Kvaløya.
Tromsøysundet, Tromsøya og fjellene på Kvaløya.
Stue med panorama mot Tromsøysundet og Tromsøya
Stue med panorama mot Tromsøysundet og Tromsøya
Vinkelstue med koselig peiskrok
Vinkelstue med koselig peiskrok
Plass til spisestue ved kjøkken.
Plass til spisestue ved kjøkken.
Spisestuen og stuen - god takhøyde gir god romfølelse.
Spisestuen og stuen - god takhøyde gir god romfølelse.
Spisestue og kjøkken
Spisestue og kjøkken
Innholdsrikt kjøkken med gode arbeidsflater
Innholdsrikt kjøkken med gode arbeidsflater
Skyvedør mellom stue og kjøkken.
Skyvedør mellom stue og kjøkken.
Utsikten fra kjøkkenbenken.
Utsikten fra kjøkkenbenken.
Flislagt bad - rikelig med skapplass
Flislagt bad - rikelig med skapplass
Hovedsoverom
Hovedsoverom
Soverom 2
Soverom 2
Soverom 3 - med utsikt mot Sundet
Soverom 3 - med utsikt mot Sundet
Entré
Entré
Soveromsgang
Soveromsgang
Vaskerom og ekstra toalettrom i kjelleren
Vaskerom og ekstra toalettrom i kjelleren
Vaskerom
Vaskerom
Badstu i kjeller
Badstu i kjeller
Stuen i utleiedelen - store vinduer og gode lysforhold
Stuen i utleiedelen - store vinduer og gode lysforhold
Kjøkken i sokkelleilighet
Kjøkken i sokkelleilighet
Romslig kjøkken med spiseplass
Romslig kjøkken med spiseplass
Soverom - utleiedel
Soverom - utleiedel
Bad/wc - utleiedel
Bad/wc - utleiedel
Bad/wc med plass til vaskemaskin
Bad/wc med plass til vaskemaskin
Entré - utleiedel
Entré - utleiedel
Veranda mot vest.
Veranda mot vest.
Parkeringsplass på taket til utebod mot sør.
Parkeringsplass på taket til utebod mot sør.
Utebod og parkering (på taket) på sydsiden.
Utebod og parkering (på taket) på sydsiden.
Veranda - skjermet mot vegen
Veranda - skjermet mot vegen
Inngangen - hyggelig liten solplass for morgensolen.
Inngangen - hyggelig liten solplass for morgensolen.
Velholdt bolig og uteområde.
Velholdt bolig og uteområde.
Hellelagt adkomst til boligen.
Hellelagt adkomst til boligen.
Garasje og parkering foran garasjen
Garasje og parkering foran garasjen
Plantegning 1 et.
Plantegning 1 et.
Plantegning underetasje.
Plantegning underetasje.