Erik Vangbergs gate 7

← Tilbake til boliger

Erik Vangbergs gate 7

Tromsø

Se i kart

Prisantydning:

kr 5 190 000

81 m²

2 soverom

NY 3-roms leilighet fra 2021 med 2 balkonger og garasjeplass. Fantastisk utsikt og sentral beliggenhet.

Prisantydning:

kr 5 190 000

Omkostninger:

kr 140 170

Totalpris:

kr 5 330 170

Felleskostnader/mnd:

kr 3 567

Jon Rye-Holmboe

Jon Rye-Holmboe

Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Boligtype:

Leilighet

Eierform:

Eier (Selveier)

Primærrom:

71 m²

Bruksareal:

81 m²

Soverom:

2

Rom:

3

Etasje:

3

Byggeår:

2021

Energimerking:

C

Tomt:

781 m² (eiet)

Formuesverdi:

kr 1 172 433

Kort om eiendommen

Velkommen til Erik Vangbergs gate 7 - 3-roms leilighet fra 2021 med innholdsrikt kjøkken, romslig stue og flislagt bad.

Leiligheten har en fin beliggenhet i bygget på topp og hjørne mot nord, med store vindusflater og moderne materialvalg, og kan by på en lun østvendt balkong med nydelig sjøutsikt.
Det er i tillegg en vestvendt balkong med utgang fra soverom.
Kort avstand til alle sentrumsfasiliteter; restauranter, treningssenter, butikker osv.
Det er svært gode bussforbindelser til Unn og UiT, og nærmeste busstopp er ca. 2 minutter unna.
Leiligheten har egen parkeringsplass i underetasjen - herfra er det adkomst via heis til alle boligetasjene.

Beliggenhet

Eiendommen ligger nord for Tromsø sentrum med gangavstand til det meste. Butikker og god bussforbindelse fra Stakkevollvegen og Dramsvegen er like i nærheten.

Tomt

Eiendommen ligger i østvendt skrånende terreng. Tomten er opparbeidet med støttemurer, asfaltert adkomst og parkering.

Bebyggelse

Leilighetsbygg oppført i 2021.

Byggemåte

Grunnmur og bærende konstruksjoner i hovedsak av betong.
Fundamentert på ukjent byggegrunn.
Bygget er oppført med parkeringsanlegg i nederste etasje.
Yttervegger av betong/trekonstruksjoner. Fasaden er kledd med fasadeplater.
Etasjeskillere av betong. Flatt tak (ikke besiktiget).
Leiligheten har entrédør med brannklasse B30 og lydklasse db35.
Vinduer og balkongdører med karmer av tre, og tre-lags glass.

SAMMENDRAG AV TILSTANDSGRADER I TILSTANDSRAPPORT
TG3 Store eller alvorlige avvik (strakstiltak nødvendig) - 0%.
TG2 Vesentlige avvik (alder, slitasje, skader mv.) - 0%.
TG1 Mindre eller moderate avvik (funksjonssvikt ikke oppdaget) og 0 Ingen avvik (funksjonssvikt ikke oppdaget) - 98%. Se tilstandsrapport.
TGIU Ikke undersøkt - 2%.
Ventilasjon: Kullfilter, ikke eget utkast. Ventilator er kun funksjonstestet. Avtrekkseffekten i en brukssituasjon er derfor ukjent.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte varmekilder, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.

Offentlig kommunikasjon

God bussforbindelse fra Stakkevollvegen.

Boligselgersforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Anticimex Forsikring AB NUF (org.nr. 984 735 049), som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen trer i kraft fra det tidspunkt budaksept foreligger, dog maksimalt 12 måneder før overtagelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til kroner 12.000.000,-. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen.
Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan fås ved henvendelse til megler. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid".

Det anbefales derfor å reklamere umiddelbart/ snarest mulig. Reklamasjoner meldes Claims Handling AS (claims-handling.no/skademelding/) som vil saksbehandle disse på vegne av selger. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egenhånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Overtakelse

Eiendommen overleveres etter avtale. Spesifiser ønsket overtakelsesdato i kjøpetilbud.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges som den er eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jfr avhendingsloven § 3-10 (1). Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers egenandel / egenrisiko ), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.


Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper* selges eiendommen som den er .

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har likevel mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Adgang utleie

Utleie/fremleie av boligen reguleres gjennom sameiets vedtekter og eierseksjonsloven. Det følger av eierseksjonsloven §24 at korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig ikke er tillatt. Bestemmelsen gjelder ikke for fritidsboliger. Med korttidsutleie menes utleie inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Ta kontakt med megler dersom du ønsker kopi av vedtektene for nærmere informasjon om hvilke vedtak som er fattet i dette sameiet. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema (budskjema finnes også i salgsoppgaven).

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Vedlegg til salgsoppgaven

Takst/tilstandsrapport
Selgers egenerklæring
Boliginformasjon fra forr.fører
Grunnkart
Reguleringsplankart
Side 1 av energimerkingen. Ta kontakt med megler for komplett energimerking.

Tilgjengelige bygningstegninger, regnskap, budsjett, årsberetning, Vedtekter / husordensregler, referat fra siste generalforsamling, komplette bygningstegninger, bygningsdata, bestemmelser til aktuelle reguleringsplaner fås ved henvendelse til megler. Salgsoppgaven er ikke å anse som komplett uten alle vedlegg.

Diverse

Eiendommen er seksjonert, det understrekes at tillatelse til seksjonering ikke er noen form for godkjenning i forhold til bygningslovgivningen. (Plan- og bygningsloven).

Fasiliteter

 • Balkong/Terrasse
 • Bredbåndstilknytning
 • Garasje/P-plass
 • Heis
 • Offentlig vann/kloakk
 • Parkett
 • Sentralt
 • Utsikt

Felleskostnader inkluderer

Fjernvarme 420,00
Tappevann 210,00
Garasje 214,00
Gatevarme 263,00
Internett 269,00
Andel felleskostnader 2 191,00

Omkostninger

Omkostningene fordeler seg som følger ved kjøp til prisantydning: 2,5 % av kjøpesummen i dokumentavgift til staten. Tinglysningsgebyr for skjøte, kr. 585,-. Evt. gebyr for pantedokument, kr. 585,- pr. pant. Evt. boligkjøperpakke Tryg kr.9 250,- (valgfritt).

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 200
 • Bruksnr: 4109
 • Seksjonsnr: 17
 • Kommunenr: 5401
Jon Rye-Holmboe

Jon Rye-Holmboe

Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Velkommen til Nordbyen - gjennomgående 3-roms leilighet med 2 balkonger og fantastisk utsikt.
Velkommen til Nordbyen - gjennomgående 3-roms leilighet med 2 balkonger og fantastisk utsikt.
Leiligheten ligger i et moderne leilighetsbygg nord for sentrum.
Leiligheten ligger i et moderne leilighetsbygg nord for sentrum.
Hjørneleilighet med store vindusflater og fantastisk utsikt.
Hjørneleilighet med store vindusflater og fantastisk utsikt.
Visningspåmelding
Visningspåmelding
Veranda utenfor stuen
Veranda utenfor stuen
Åpen løsning
Åpen løsning
God plass til sofagruppe og koselig tv-krok.
God plass til sofagruppe og koselig tv-krok.
Vinkelstue med god plass til spisestue.
Vinkelstue med god plass til spisestue.
Hjørneleilighet med store vindusflater.
Hjørneleilighet med store vindusflater.
Veranda med utsikt mot Tromsdalstinden
Veranda med utsikt mot Tromsdalstinden
Gjennomgående leilighet
Gjennomgående leilighet
Åpen kjøkkenløsning, men likevel skjermet med innredningen.
Åpen kjøkkenløsning, men likevel skjermet med innredningen.
Innholdsrikt og moderne kjøkken
Innholdsrikt og moderne kjøkken
Dør til hovedsoverommet
Dør til hovedsoverommet
Ekstra benkeplass med barløsning mot spisestuen
Ekstra benkeplass med barløsning mot spisestuen
Lekkert bad med plass til vaskemaskin og tørketrommel
Lekkert bad med plass til vaskemaskin og tørketrommel
Soverom med utgang til innglasset balkong.
Soverom med utgang til innglasset balkong.
Romslig soverom
Romslig soverom
Soverom 2 - med vindu mot baksiden
Soverom 2 - med vindu mot baksiden
Romslig entré med plass til garderobeløsning
Romslig entré med plass til garderobeløsning
Innglasset balkong på baksiden - vestvendt
Innglasset balkong på baksiden - vestvendt
Panoramablikk over Tromsøysundet
Panoramablikk over Tromsøysundet
Utemiljø med lekeplass
Utemiljø med lekeplass
Parkering i garasje - heis opp til leiligheten.
Parkering i garasje - heis opp til leiligheten.
Adkomst via garasje
Adkomst via garasje
Inngang fra Erik Vangbergs gate
Inngang fra Erik Vangbergs gate
Felles terrasse ved inngangen.
Felles terrasse ved inngangen.
Leiligheten ligger øverst i nordre del av bygget
Leiligheten ligger øverst i nordre del av bygget
Plantegning
Plantegning