Bjørnøygata 5

← Tilbake til boliger

Bjørnøygata 5

TROMSØ

Se i kart

Prisantydning:

kr 5 100 000

184 m²

5 soverom

Enebolig med sentral beliggenhet. Innholdsrik bolig med renoveringsbehov og stort potensiale. Parkering på eiendommen.

Prisantydning:

kr 5 100 000

Omkostninger:

kr 143 550

Totalpris:

kr 5 243 550

Jon Rye-Holmboe

Jon Rye-Holmboe

Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Boligtype:

Enebolig

Eierform:

Eiet

Primærrom:

149 m²

Bruksareal:

184 m²

Soverom:

5

Rom:

6

Byggeår:

1985

Energimerking:

F

Tomt:

289.7 m² (eiet)

Kort om eiendommen

Frittliggende enebolig med sentral beliggenhet sør for sentrum.
Kort gang-/sykkelavstand til sentrum.
Innholdsrik bolig med renoveringsbehov.
Boligen er over 3 etasjer, og har 5 soverom
Kjeller: 2 soverom, WC, gang, 2 boder og uinnredet kjellerrom.
1. etasje: Entre, sportsbod, 2 soverom, vaskerom, wc og bad.
Loftsetasje: Soverom, kjøkken og stue.
Terrasse og hage på baksiden (mot vest)
Parkering for flere biler på eiendommen.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et etablert boligområde sør for sentrum. Det er kort gangavstand til butikk og Tromsø sentrum, og god bussforbindelse til Unn og UiT.

Tomt

Tomten er opparbeidet med asfaltert adkomst - parkering for flere biler, diverse beplantninger, plen og støttemurer.

Byggemåte

Boligbygg oppført i 1984. Grunnmur av betong og lettklinkerblokker. Fundamentert på ukjent byggegrunn. Bygget er oppført med støpt gulv mot
grunn. Yttervegger av trekonstruksjoner og lettklinkerblokker. Utvendige fasader av murpuss. Fasaden er kledd med liggende trekledning.
Etasjeskillere av trekonstruksjoner. Saltak i trekonstruksjoner (ikke besiktiget). Yttertak er utvendig tekket med asfaltpapp. Entrédør med glassfelter.
Vinduer og balkongdør med karmer av tre, og tre-lags glass.

SAMMENDRAG AV TILSTANDSGRADER I TILSTANDSRAPPORT
TG3 Store eller alvorlige avvik (strakstiltak nødvendig) - 12%.

Kjelleren har enkelte vegger under bakkenivå som er utlektet fra grunnmuren. Svertesopp observeres stedvis på vegg og himlingflater (i uinnredet kjellerom).
Det opplyses fra eier om pågående fuktproblematikk ved hovedinngangens utvendige gulvflate/tak over uinnredet kjeller. Det ble registrert forhøyede fuktverdier. (Relativ fuktighet ble målt til
80,9 prosent, ved 12,8 celcius). Ytterligere undersøkelser anbefales.
Sjablongmessig prisanslag: kr 100 000 - 300 000

Loftet har moderate tegn til fuktmerker stedvis på undertaksplater. Det ble konstantert fukt på toppen av isolasjonen og overlater på undertaksplater var
overflatefuktig. Strakstiltak bør iverksettes.
Sjablongmessig prisanslag: kr 100 000 - 300 000

Skorstein: Riss/sprekker påvist på skorstein ved kjeller. Ukjent årsak. Ovnen er ikke brukt de siste årene ifølge huseier og det har heller ikke vært tilsyn fra feier. Det anbefales
derfor å gjennomføre en utvidet brannteknisk kontroll av en kvalifisert fagkyndig person.
Sjablongmessig prisanslag: kr 0 - 10 000

Elektrisk anlegg: Det opplyses om at det er utført egeninnsats på deler av det elektriske anlegget.
TG3: Det er observert berøringsfare av spenningsførende deler (kjeller og entre). Taklamper mangler kuppel/deksel.
Med bakgrunn i TG3 må det gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person. Det må gjøres strakstiltak. Underliggende sjablongmessig prisanslag gjelder for el-kontroll.
Sjablongmessig prisanslag: kr 0 - 10 000

Brannslokkingsutstyr er utgått / ikke forskriftsmessig vedlikeholdt. Brannslukkingsutstyr må fornyes/vedlikeholdes.
Sjablongmessig prisanslag: kr 0 - 10 000

Yttervegger: Bygningens ytterkledning/fasader har sterke symptomer på slitasje og elde, og det ble observert gjentatte tegn råteskader (spesielt utsatt vegg mot sør). TG3 er valgt for å
belyse at bygningsdelens levetid er passert. Det er ikke montert musesperre bak trekledning.
Strakstiltak bør iverksettes.
Sjablongmessig prisanslag: kr over 300 000

Yttertak: Symptomer på slitasje, elde og nedsatt funksjon i taktekkingen er registrert. TG3 er valgt for å belyse at takets levetid er overskredet og må byttes.
Tiltak må iverksettes.
Sjablongmessig prisanslag: kr over 300 000

Inngangsparti: Det må påregnes arbeid med gulv og deler av inngangspartiet i boligen. Basert på opplysninger fra huseier og observasjoner i kjeller, må det påregnes kostnader for
utbedringer/utskiftninger. Ytterligere undersøkelser anbefales. Se punkt rom under terreng og helhetsvurdering.
Sjablongmessig prisanslag: kr 50 000 - 100 000


TG2 Vesentlige avvik (alder, slitasje, skader mv.) - 40%.
Bad 1. et. TG 2 er valgt på hele våtrommet på grunn av alder og avvik fra gjeldende forskrifter.
Vaskerom: TG 2 er valgt på hele våtrommet på grunn av høy slitasjegrad, og behov for total fornying for å gjøre det skadefritt og fuktsikkert.

Kjøkken: TG 2 er valgt på hele kjøkkenet på grunn av høy slitasjegrad, og med tanke på alder på røropplegg/andre tekniske installasjoner. Restlevetiden på komponenter på kjøkkenet er usikker
Wc-rom 1. et.: vann-/avløpsrør og løs servant
Wc-rom kjeller: vann-/avløpsrør skader på vegg
Øvrige rom: overflater slitt/aldringspreget. Dørblad som henger.

Himling/loft: Det er merker i taket etter plater som har løsnet tidligere og er satt på plass igjen.
Årsaken er ukjent. Ytterligere undersøkelser anbefales.
Gulvets overflatemateriale er slitt/aldringspreget. Forholdet er av estetisk karakter

Ildsted: Sprekk i ildfast steinplate inne i peisovnens forbrenningskammer. Ytterligere undersøkelser av fagkyndig person anbefales.

Innvendig trapp har ikke håndløper på begge sider. Basert på ovennevnte forhold oppfyller ikke trappen dagens krav.

Varmtvannsbereder er vurdert til å ha en alder som tilsier at restlevetiden er usikker. TG2 er valgt på grunn av alder.
Varmtvannsbereder er plassert i rom uten sluk/overløp. Tiltak anbefales.

Vannrør og avløpsrør er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert. TG2 er i dette tilfelle hovedsakelig vurdert ut ifra alder. Konsekvens er usikker restlevetid.
Tiltak bør påregnes. Det opplyses om at egeninnsats er benyttet (se egenerklæringsskjema), med den risiko dette innebærer.

Vinduer: Det er observert høy slitasjegrad og svekket funksjon på enkelte vinduer som er fra boligens opprinnelige byggeår.
Huseier opplyser at åpningsvindu mot sør på loft er plombert grunnet fare for at de kan dette ut ved dårlig vær i åpen stilling.
TG 2 er valgt på alle vinduer på grunn av registrerte avvik og behov for fornying. Utskifting og Ytterligere undersøkelser anbefales.

Dører: Balkongdør på loft: Døren har utvendig slitasje og tegn til oppfukting. Tiltak bør påregnes.
Ytterdør: Døren har utvendig slitasje og tegn til oppfukting. Tiltak bør påregnes.

Terrasse og rekkverk har synlige symptomer på slitasje/elde. Restlevetiden er usikker. Tiltak bør påregnes.
Rekkverkshøyden er under 1,0 meter. Avvik fra dagens forskrift.

Grunnmur: Skråriss/vertikalriss observert på grunnmur. Risset er med høy sannsynlighet oppstått for lenge siden, men for å bekrefte eller avkrefte om det fortsatt er utvikling bør
forholdet holdes under oppsikt. Ytterligere undersøkelser anbefales. Avskalling av maling/murpuss.

Drenering: Dreneringens tilstand har påvirkning på underetasjens bruksområder og bygningstekniske tilstand. Drenering er nedgravd og skjult, og av den grunn må
estimert tilstand vurderes ut i fra alder. Stedvis lite terrengfall vekk fra grunnmuren. Forholdet kan øke fuktbelastningen på grunnmuren. Nedløpsrør drenerer ikke takvannet tilstrekkelig
vekk fra grunnmuren

TG1 Mindre eller moderate avvik (funksjonssvikt ikke oppdaget) og 0 Ingen avvik (funksjonssvikt ikke oppdaget) - 46%. Se tilstandsrapport.
TGIU Ikke undersøkt - 2%.

Standard

Gulvflater belagt med gulvbelegg.
Veggflater har panel og malte plater.
Himling har malte flater og takplater.
Glatte innerdører.

Kjøkken er fra byggeår.
Laminerte fronter, og laminat benkeplate.

Baderom er fra byggeår (1984).
Gulvflate belagt med gulvbelegg.
Flislagte vegger.
Takplater i himling.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte varmekilder, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.

Parkering

Parkering på eiendommen.

Offentlig kommunikasjon

Hyppige bussavganger fra Strandvegen med forbindelse til Unn og UiT.

Boligselgersforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Anticimex Forsikring AB NUF (org.nr. 984 735 049), som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen trer i kraft fra det tidspunkt budaksept foreligger, dog maksimalt 12 måneder før overtagelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til kroner 12.000.000,-. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen.
Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan fås ved henvendelse til megler. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid".

Det anbefales derfor å reklamere umiddelbart/ snarest mulig. Reklamasjoner meldes Claims Handling AS (claims-handling.no/skademelding/) som vil saksbehandle disse på vegne av selger. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egenhånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Overtakelse

Eiendommen overleveres etter avtale. Spesifiser ønsket overtakelsesdato i kjøpetilbud.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges «som den er» eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jfr avhendingsloven § 3-10 (1). Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers «egenandel»/ «egenrisiko»), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.


Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper* selges eiendommen «som den er».

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har likevel mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Adgang utleie

Ingen restriksjoner vedrørende utleie

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema (budskjema finnes også i salgsoppgaven).

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Fasiliteter

  • Balkong
  • Peis
  • Garasje
  • Off. vann og avløp
  • Hage
  • Sentralt

Omkostninger

Omkostningene fordeler seg som følger, ved kjøp til prisantydning: 
2,5 % av kjøpesummen i  dokumentavgift til staten. Tinglysningsgebyr for skjøte, kr. 500,-. Evt. gebyr for pantedokument, kr. 500,- pr. pant. Evt. boligkjøperpakke Tryg kr.15 050,- for boliger under 230 kvm BRA (valgfritt).

Matrikkelinformasjon

  • Gårdsnr: 200
  • Bruksnr: 115
  • Kommunenr: 5501
Jon Rye-Holmboe

Jon Rye-Holmboe

Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Velkommen til Bjørnøygata 5 - Innholdsrik enebolig med renoveringsbehov - sentral beliggenhet sør for sentrum.
Velkommen til Bjørnøygata 5 - Innholdsrik enebolig med renoveringsbehov - sentral beliggenhet sør for sentrum.
Hage med plen og asfaltert innkjørsel/parkering - parkering for flere biler.
Hage med plen og asfaltert innkjørsel/parkering - parkering for flere biler.
Skjermet vestvendt terrasse på baksiden av huset.
Skjermet vestvendt terrasse på baksiden av huset.
Stuen med utsikt mot Fjellheisen og Fløya er i øverste etasje.
Stuen med utsikt mot Fjellheisen og Fløya er i øverste etasje.
Stor stue med gode møbleringsalternativer
Stor stue med gode møbleringsalternativer
Inngang til kjøkken.
Inngang til kjøkken.
Kjøkkenet ligger innenfor stuen
Kjøkkenet ligger innenfor stuen
Innholdsrikt kjøkken
Innholdsrikt kjøkken
Naturlig plass for spisebord utenfor kjøkkenet.
Naturlig plass for spisebord utenfor kjøkkenet.
Soverom (eller hjemmekontor) med utgang til skjermet terrasse på baksiden.
Soverom (eller hjemmekontor) med utgang til skjermet terrasse på baksiden.
Gang og trapp fra 1. etasje
Gang og trapp fra 1. etasje
Entré med god garderobeløsning og bod med dør fra entréen.
Entré med god garderobeløsning og bod med dør fra entréen.
Bod med inngang fra entré.
Bod med inngang fra entré.
Soverom (1) i 1. etasje
Soverom (1) i 1. etasje
Soverom (2) i 1. etasje
Soverom (2) i 1. etasje
Badet er plassert i 1. etasje
Badet er plassert i 1. etasje
Vaskerom med dusjkabinett
Vaskerom med dusjkabinett
Wc-rom i 1. etasje
Wc-rom i 1. etasje
Kjellergang
Kjellergang
Soverom i kjeller
Soverom i kjeller
Soverom i kjeller
Soverom i kjeller
Bod/lagringsplass i kjeller
Bod/lagringsplass i kjeller
Toalettrom i kjelleren
Toalettrom i kjelleren
Frittliggende enebolig i stille gate.
Frittliggende enebolig i stille gate.
Plantegning underetasje
Plantegning underetasje
Plantegning 1. etasj
e
Plantegning 1. etasj e
Plantegning 2. etasje
Plantegning 2. etasje