Vangsvegen 14

← Tilbake til boliger

Vangsvegen 14

SJURSNES

Se i kart

Prisantydning:

kr 490 000

Hyttetomt med sjøutsikt og egen naustparsell. Realiser hyttedrømmen i hyttefelt med kort kjøreavstand fra Tromsø.

Prisantydning:

kr 490 000

Omkostninger:

kr 13 420

Totalpris:

kr 503 420

Jon Rye-Holmboe

Jon Rye-Holmboe

Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Boligtype:

Hyttetomt

Eierform:

Eiet

Tomt:

1100 m² (eiet)

Kort om eiendommen

To hyttetomter i regulert hytteområde ved Sjursnes i Tromsø kommune - kan selges samlet eller hver for seg.
Høyt og fritt beliggende i skrånende terreng med utsikt over Ullsfjorden
Hver av tomtene kan bebygges med 1 hytte og tilhørende uthus.
Det er tilrettelagt for vann og strøm, og kjøreadkomst til eiendommene
Nausttomter er utparsellert, og medfølger én per tomt.
Naustene sammenbygges med nabonaust.

Felles adkomst fra hytteveg og felles gjesteparkering for hyttene.

Beliggenhet

Eiendommene ligger i et regulert hytteområde ved Sjursnes.

Tomt

Naturtomt med skog i nordvendt skrånende terreng. Svært gode utsiktsforhold. Adkomst fra felles hytteveg. Egen naustparsell til hver av tomtene.

Bebyggelse

Spredt hyttebebyggelse

Adkomst

Fra Tromsø er det ca. 65 km til eiendommen. Følg E8 nordover fra Tromsø, og ta til venstre på Breivikeidvegen v/Fagernes i Ramfjord. Følg vegen, ca 20 km., og ta av mot Sjursnes og golfbane. Følg vegen til du kommer ned til sjøen, og ta til høyre mot Skognes. Hyttefeltet og naustområdet ligger ca 5 km. fra krysset.

Boligselgersforsikring

Selger har valgt å ikke tegne boligselgerforsikring i forbindelse med salget.

Overtakelse

Eiendommen overleveres etter avtale. Spesifiser ønsket overtakelsesdato i kjøpetilbud.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges «som den er» eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jfr avhendingsloven § 3-10 (1). Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers «egenandel»/ «egenrisiko»), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.


Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper* selges eiendommen «som den er».

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har likevel mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema (budskjema finnes også i salgsoppgaven).

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Omkostninger

ved kjøp til prisantydning. Omkostningene fordeler seg som følger:
2,5 % av kjøpesummen i dokumentavgift til staten. Tinglysningsgebyr for skjøte, kr. 585,-. Evt. gebyr for pantedokument, kr. 585,- pr. pant.

Matrikkelinformasjon

  • Gårdsnr: 141
  • Bruksnr: 31
  • Kommunenr: 5501
Jon Rye-Holmboe

Jon Rye-Holmboe

Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Hyttetomt på Skognes ved Sjursnes - hyttetomter med naustparseller.
Hyttetomt på Skognes ved Sjursnes - hyttetomter med naustparseller.
Hyttefelt med spredt bebyggelse
Hyttefelt med spredt bebyggelse
Ledige tomter til venstre i bildet
Ledige tomter til venstre i bildet
De to tomtene ligger i nedkant av bildet
De to tomtene ligger i nedkant av bildet
Ullsfjorden
Ullsfjorden
Hyttefeltet og naustområdet
Hyttefeltet og naustområdet
Naustområdet - med naustparsell for eget naust
Naustområdet - med naustparsell for eget naust
Kjøreadkomst til naustene som ligger i kort gangavstand fra hyttefeltet
Kjøreadkomst til naustene som ligger i kort gangavstand fra hyttefeltet
Tradisjonelle naust i rekke
Tradisjonelle naust i rekke
Enkel adkomst til fiske og båtliv på sjøen
Enkel adkomst til fiske og båtliv på sjøen
Skognes og Ullsfjorden
Skognes og Ullsfjorden
Hyttetomter i øverste rekke i feltet
Hyttetomter i øverste rekke i feltet